ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท มอนเทรียล ไทยแลนด์ จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0115549004479 บริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น ค โซน B ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “อัลโด้ ไทยแลนด์”) เป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารจัดการ เว็บไซต์ www.aldo.co.th อัลโด้ ไทยแลนด์ใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางการขายในรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) สำหรับโปรโมชั่นและการขายสินค้าในประเทศไทย

การใช้เว็บไซต์นี้ของท่านจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ (“สัญญา” นี้) และกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้แก่กรณีซึ่งมีผลใช้บังคับ ณ เวลานั้นๆในประเทศไทย การที่ท่านเข้าใช้และทำการค้นหาในเว็บไซต์ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามสัญญานี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งในสัญญานี้ กรุณาหยุดการใช้เว็บไซต์นี้และโปรดออกจากเว็บไซต์นี้ทันที ท่านมีหน้าที่รับรองว่าการที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้นั้น ถูกต้องตามกฎหมายในเขตอำนาจที่ท่านเข้าใช้ หรือเข้าผ่าน สำหรับการเข้าถึงหรือการเปิดชมเว็บไซต์หรือเนื้อหาเหล่านั้น

1. ความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯไว้ใน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของบริษัทฯ ซึ่งจะใช้บังคับกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ของท่าน การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปจะถูกถือว่าท่านยอมรับและตกลงว่าท่านได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯแล้ว และยอมรับและยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆในนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้น ท่านยินยอมให้ อัลโด้ ไทยแลนด์ นำข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ได้ระบุความหมายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว) ของท่านไปใช้ ตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (และตามที่อาจจะแก้ไขเป็นครั้งคราว)

2. นโยบายและข้อตกลงอื่นๆ

เมื่อท่านซื้อสินค้าของ อัลโด้ ไทยแลนด์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.aldo.co.th การสั่งซื้อสินค้าของท่านจะอยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขายซึ่งใช้กับเว็บไซต์ซึ่งแยกต่างหากจากสัญญานี้ ทั้งนี้ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งบังคับใช้กับการสั่งซื้อสินค้าและการใช้งานอื่นในบางส่วนของเว็บไซต์ www.aldo.co.th.

3. บัญชีผู้ใช้ของท่าน

หากท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านมีหน้าที่ในการรักษาความลับของบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน และจำกัดการเข้าถึงถึงคอมพิวเตอร์ของท่าน และท่านตกลงและยอมรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆที่ได้เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่าน เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคคลผู้บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้นใช้งาน บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ควรเข้าใช้เว็บไซต์นี้ อัลโด้ ไทยแลนด์ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี อัลโด้ ไทยแลนด์ และบริษัทในเครือขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ การยกเลิกบัญชีผู้ใช้ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว

4. ข้อมูลสินค้า

สินค้าซึ่งวางจำหน่าย และ/หรือจัดจำหน่ายโดย อัลโด้ ไทยแลนด์ นั้นเป็นสินค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทย และเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น อัลโด้ ไทยแลนด์ พยายามอย่างยิ่งเท่าที่จะเป็นไปได้ที่จะอธิบายถึงรายละเอียดของสินค้าทั้งหมดที่วางจำหน่าย และ/หรือจัดจำหน่ายโดย อัลโด้ ไทยแลนด์ ให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม อัลโด้ ไทยแลนด์ ไม่รับประกันว่ารายละเอียดสินค้าหรือเนื้อหาอื่น บนเว็บไซต์นี้จะถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นรายละเอียดปัจจุบัน หรือไม่มีข้อผิดพลาดเลย

บริษัทฯสามารถเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและจำนวนที่วางจำหน่าย ซึ่งได้แสดงไว้บนเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ราคาสินค้าที่แสดงเป็นราคาสกุลเงินบาทไทย

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการเสนอขายสินค้าหรือบริการใด ๆ

5. ข้อยกเว้นในการรับประกัน

อัลโด้ ไทยแลนด์ ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งาน ความพร้อมในการใช้งานให้ได้ดี หรือสภาพของเว็บไซต์นี้ ความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานของเว็บไซต์ หรือการที่การใช้งานเว็บไซต์นั้นจะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด

6. การจำกัดความรับผิด

อัลโด้ ไทยแลนด์ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม ค่าเสียหายตามธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น (incidental damages) ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องมา (ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง)(consequential damages) จากการใช้หรือการไม่สามารถที่จะใช้ข้อมูล สินค้า หรือบริการ ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ความล่าช้าในการจัดส่งหรือการส่งมอบสินค้าไม่ครบ การยกเลิกสิทธิ หรือการสูญเสียกำไร ข้อมูล ธุรกิจ หรือค่านิยม ไม่ว่าจากมูลฐานสัญญา ละเมิด หรือการอ้างมูลฐานละเมิดเนื่องจากสัญญาซึ่งไม่มีผลสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของสัญญาประเภทนั้น (ความรับผิดนอกเหนือจากสัญญา หรือ extra-contractual liability) บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรือให้การเยียวยาอื่นใดแก่ท่านหรือบุคคลที่สาม การเยียวยาแก่ท่านมีเพียงการที่ท่านหยุดการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เท่านั้น

7. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของ อัลโด้ ไทยแลนด์ และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้ในประเทศไทย เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการ (ยี่ห้อ) ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของ อัลโด้ ไทยแลนด์ และห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้า โลโก้ และ เครื่องหมายบริการ (ยี่ห้อ) ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯและโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

ด้วยเหตุนี้ ห้ามนำเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ไปทำซ้ำ(สำเนา) ทำใหม่ เผยแพร่ซ้ำ การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลเก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์ (ดาวน์โหลด) ประกาศ ส่งต่อ เผยแพร่ หรือปรับปรุงแก้ไข ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความตัวอักษร เสียง หรือภาพเคลื่อนไหวและเสียง (วิดีโอ)โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก อัลโด้ ไทยแลนด์ ก่อน เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการ (ต่อไปนี้เรียกรวมว่า “เครื่องหมาย”) ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ (ทั้งที่ได้จดทะเบียนแล้วหรือยังมิได้จดทะเบียนก็ตาม) เป็นเครื่องหมายของ อัลโด้ ไทยแลนด์ หรือบุคคลอื่น เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลนั้นๆ ห้ามมิให้นำเครื่องหมายเหล่านั้นไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ

8. การรักษาความลับของข้อมูลที่นำส่งเข้ามา

ท่านยืนยันยอมรับว่าข้อมูลหรือเนื้อหาสาระต่างๆที่ท่านได้ส่งเข้ามาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านนั้น มิได้เป็นข้อมูลที่เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลใด เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ อัลโด้ ไทยแลนด์ กำหนดเป็นอย่างอื่น และท่านยอมรับว่าการติดต่อสื่อสารด้วยอีเมลบนอินเทอร์เน็ตที่มิได้มีการป้องกันนั้นอาจถูกดักจับ เปลี่ยนแปลง หรือสูญหายได้

9. การติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้หรือส่งอีเมลมายังบริษัทฯ ท่านได้ทำการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ ท่านยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารจากบริษัทฯด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

หากท่านให้ที่อยู่อีเมลของท่านกับ อัลโด้ ไทยแลนด์ ผ่านทางโปรแกรมเอ-ลิสต์ (A-List Program) เพื่อที่จะขอรับข่าวสารเอ-ลิสต์ (A-List News) ถือว่าท่านตกลงที่จะรับอีเมล ไม่เกิน 20 ฉบับต่อเดือนจาก อัลโด้ ไทยแลนด์ เนื้อหาในอีเมลอาจประกอบไปด้วย การอัพเดท การแจ้งเตือน และการนำเสนอสิทธิพิเศษต่าง ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกรับข่าวสารได้โดยการส่งอีเมลมาถึงบริษัทฯที่ Thailand@aldointernational.com เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือท่านสามารถเข้าสู่ระบบ“บัญชีของฉัน”เพื่อหยุดการรับข่าวสารทางอีเมลเกี่ยวกับข้อเสนอ โปรโมชั่น หรือ กิจกรรมพิเศษ แต่ท่านจะยังได้รับการติดต่อสื่อสารจากทางบริษัทฯเกี่ยวกับสถานะความเป็นสมาชิกของท่านเป็นครั้งคราวต่อไป

10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับข้อความสั้นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากท่านให้เบอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านกับ อัลโด้ ไทยแลนด์ ผ่านทางโปรแกรมเอ-ลิสต์ (A-List Program) เพื่อที่จะขอรับข่าวสารเอ-ลิสต์ (A-List News) ถือว่าท่านตกลงที่จะรับข้อความจาก อัลโด้ ไทยแลนด์ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน ไม่เกิน 10 ข้อความต่อเดือน และท่านยืนยันและรับประกันกับ อัลโด้ ไทยแลนด์ ว่าท่านตกลงที่จะรับข้อความจาก อัลโด้ ไทยแลนด์ เนื้อหาของข้อความอาจประกอบไป ด้วย การอัพเดท การแจ้งเตือน และ การนำเสนอสิทธิพิเศษ ท่านสามารถยกเลิกการรับบริการนี้โดยส่งอีเมลมายังบริษัทฯที่ Thailand@aldointernational.com เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือท่านสามารถเข้าสู่ระบบ“บัญชีของฉัน”เพื่อหยุดการรับข้อความเกี่ยวกับข้อเสนอ โปรโมชั่น หรือ กิจกรรมพิเศษ แต่ท่านจะยังได้รับการติดต่อสื่อสารจากทางบริษัทฯเกี่ยวกับสถานะความเป็นสมาชิกของท่านเป็นครั้งคราวต่อไป

11. ลิงค์

ลิงค์และการอ้างอิงถึงเว็บไซต์อื่นมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น อัลโด้ ไทยแลนด์ มิได้ตรวจสอบและมิได้รับรอง (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) เว็บไซต์อื่นเหล่านั้น รวมทั้งข้อมูล หรือเนื้อหา หรือการเข้าถึงใดๆของเว็บไซต์นั้น (ผ่านลิงค์ในเว็บไซต์บริษัทฯ) และบริษัทฯไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเว็บไซต์เหล่านั้น ข้อมูลหรือเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือสินค้าหรือบริการที่ได้นำเสนอบนเว็บไซต์เหล่านั้น ห้ามมิให้ท่านสร้างลิงค์จากเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้ ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก อัลโด้ ไทยแลนด์ อย่างชัดแจ้งก่อน ในการขออนุญาตเช่นว่านั้น โปรดติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ Thailand@aldointernational.com.

12. ไวรัส และอื่น ๆ

อัลโด้ ไทยแลนด์ ไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลหรือเนื้อหา รวมถึงชุดคำสั่ง(ซอฟต์แวร์) ที่สามารถทำการบรรจุลงเครื่อง (ดาวน์โหลด) การเข้าถึงจากหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกรบกวนหรือจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง ไวรัส หรือ สิ่งประกอบที่ก่อให้เกิดภัยอื่น ๆ หรือจะมีการแก้ไขปัญหาหาก ตรวจพบปัญหาดังกล่าวข้างต้น

13. ความเสียหายต่อบุคคลอื่น

ท่านตกลงที่จะไม่นำพาข้อมูลหรือเนื้อหาที่อาจเป็นภัยแก่บุคคลอื่นมาใส่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ของบริษัทฯ หนึ่งในหลายๆสิ่งนั้น ท่านตกลงที่จะไม่นำ (ไม่ว่าจะรู้อยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม) ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ผิด หรือบกพร่องซึ่งอาจเป็น (ท่ามกลางหลายๆสิ่ง)การโจมตี การให้ร้าย การหมิ่นประมาท หรืออนาจาร การส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชัง หรืออื่นๆที่เป็นความผิดอาญา หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง ในส่วนของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ

14. การสงวนสิทธิ์

สิทธิทั้งหมดที่มิได้กำหนดว่าให้ไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้สงวนไว้ให้แก่ อัลโด้ ไทยแลนด์ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดนี้ที่จะทำให้ถูกตีความว่าเป็นการให้ใช้สิทธิหรือมอบสิทธิที่เป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของ อัลโด้ ไทยแลนด์ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยปริยาย โดยกฎหมายปิดปาก หรือโดยการตีความอื่นใด

15. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

สัญญาฉบับนี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว (เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลงทั้งสอง”) นั้นถูกควบคุมและดำเนินงานโดย อัลโด้ ไทยแลนด์ และอยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาท ข้อถกเถียง หรือข้อโต้แย้งทั้งหลาย ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงทั้งสองจะต้องทำการไกล่เกลี่ยและแก้ปัญหาเป็นการภายในระหว่างคู่สัญญาก่อน คู่สัญญาตกลงที่จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยภายในระหว่างคู่สัญญาด้วยเจตนาสุจริต ข้อพิพาท ข้อถกเถียง หรือข้อโต้แย้งทั้งหลายจะต้องนำขึ้นสู่ศูนย์การประนอมข้อพิพาทแห่งประเทศไทยภายใน 7 (เจ็ด) วัน ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยภายในระหว่างคู่สัญญานั้นไม่ประสบผลสำเร็จ คู่สัญญาต่างตกลงที่จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยด้วยเจตนาสุจริตและรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้จากผลการระงับข้อพิพาท คู่สัญญาตกลงกันอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่นำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ(the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) มาใช้บังคับแก่กรณี

16. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนด/การแยกส่วนของสัญญา

อัลโด้ ไทยแลนด์ อาจทำการปรับปรุง แก้ไข หรืออัพเดทข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์นี้ โดยการประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้ เมื่อบริษัทฯได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว การที่ท่านยังเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป จะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และนโยบายอื่น ๆ ตามที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น และท่านยินยอมที่จะผูกพันตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกประการ

17. คุกกี้

บริษัทฯอาจใช้คุกกี้เพื่อจดจำข้อมูลความชอบและกิจกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ อัลโด้ ไทยแลนด์ ของท่าน โดยคุกกี้นี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งจากเว็บไซต์ไปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้จะคอยจดจำสิ่งที่ท่านชอบเพื่อให้การเยื่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งต่อไปของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุกกี้อาจจดจำข้อมูลหลายประเภท รวมถึง จำนวนครั้งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลในการลงทะเบียน และจำนวนครั้งที่ท่านได้เข้าดูในหน้าหนึ่งหน้าใดหรือสิ่งอื่นๆบนเว็บไซต์ การใช้งานคุกกี้นั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของเว็บไซต์รายใหญ่เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของเว็บไซต์ให้ดีที่สุด โปรแกรมค้นดู (browser) ส่วนใหญ่จะออกแบบมาเพื่อให้ยอมรับคุกกี้ แต่ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้กีดกันคุกกี้ได้โดยง่ายเช่นกัน โปรดอ่านในแฟ้มเอกสารการขอความช่วยเหลือจากโปรแกรมค้นดู (browser) ของคุณเพื่อศึกษาในรายละเอียดว่าการกีดกันคุกกี้ การที่ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าได้รับคุกกี้ และการกีดกันคุกกี้อย่างสิ้นเชิงนั้นทำอย่างไร [ข้อสัญญานี้ต้องนำไปไว้ที่จุดนั้น] ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ (“opt-out”) เมื่อหน้าโปรแกรมค้นดู (browser) แสดงทางเลือกขึ้นมาให้ อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่า ท่านจะไม่สามารถใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ได้หากท่านไม่ยอมรับการติดตั้งคุกกี้ และท่านผู้ใช้จะสูญเสียประโยชน์บางประการที่มีบนเว็บไซต์นั้น

18. การไม่สละสิทธิ์

การที่ อัลโด้ ไทยแลนด์ มิได้บังคับใช้บทบัญญัติใดในข้อกำหนดเหล่านี้ หรือมิได้ตอบสนองต่อการที่ท่านหรือบุคคลที่สามปฏิบัติผิดข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่ถูกถือว่า อัลโด้ ไทยแลนด์ สละสิทธิ์ที่จะบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในนี้หรือสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีจากการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันในภายหลัง

19. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงทั้งสองนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านกับ อัลโด้ ไทยแลนด์ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้และธุรกรรมที่กระทำขึ้นบนหรือจากเว็บไซต์นี้และเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ โดยให้มีผลบังคับเหนือสัญญาหรือความเข้าใจที่เกิดก่อนหน้านี้ (ไม่ว่าจะด้วย วาจา ลายลักษณ์อักษร หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) เกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ได้กล่าวไว้ในนี้ และข้อตกลงทั้งสองนี้ ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้เว้นแต่จะได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดย อัลโด้ ไทยแลนด์ ตามสิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในข้อตกลงทั้งสองฉบับนี้

20. การสิ้นสุดของสัญญา

อัลโด้ ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งสิทธิในการเลิกสัญญาดังกล่าวของบริษัทฯจะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลหรือนิติบุคคลใด

21. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลงซื้อขาย”) ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการซื้อสินค้า และ/หรือบริการ (“สินค้า”) จาก อัลโด้ ไทยแลนด์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.aldo.co.th อัลโด้ ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ข้อตกลงซื้อขายตามดุลพินิจของบริษัทฯแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ. คำว่า “ท่าน” และ “ของท่าน” ให้หมายความถึง ผู้ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.aldo.co.th.

กรุณาอ่านข้อตกลงซื้อขายฉบับนี้อย่างระมัดระวัง ด้วยการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ ท่านตกลงที่จะผูกพันและยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงซื้อขายนี้ และท่านรับประกันว่าท่านเป็นบุคคลผู้บรรลุนิติภาวะแล้วซึ่งสามารถเข้าทำสัญญานี้และตกลงผูกพันตามสัญญานี้ได้ ข้อตกลงซื้อขายนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของท่าน รวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่อาจบังคับใช้กับท่าน

1. ความยินยอมในการใช้เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ท่านยินยอมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารระหว่างท่านและ อัลโด้ ไทยแลนด์ ทางอินเทอร์เน็ตหรืออีเมล และตกลงว่าข้อตกลงซื้อขายนี้ (รวมถึงใบยืนยันคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องซึ่ง อัลโด้ ไทยแลนด์ ได้ยอมรับแล้ว ตามที่จะกล่าวในข้อที่ 3 ด้านล่างนี้) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีผลบังคับเสมือนว่าได้ทำข้อตกลงซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเอกสารต้นฉบับในรูปแบบกระดาษระหว่างท่านกับบริษัทฯ

2. เอกสาร ข้อตกลง และนโยบายอื่น ๆ

การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านจะอยู่ภายใต้การบังคับตามข้อตกลงซื้อขาย นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “สัญญาทั้งหลาย”) ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านสัญญาทั้งหลายนี้แล้วและตกลงที่จะเข้าผูกพันตามและยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาทั้งหลายนั้น โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้น ข้อตกลงซื้อขายนี้จะมีผลบังคับใช้เหนือกว่าบทบัญญัติอื่นในสัญญาทั้งหลายนั้น ในกรณีที่มีการขัดกันระหว่างบทบัญญัติในข้อตกลงซื้อขายและบทบัญญัติในสัญญาทั้งหลายนั้น ให้ข้อตกลงซื้อขายนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งบังคับใช้กับการสั่งซื้อสินค้าและการใช้งานอื่นในบางส่วนของเว็บไซต์นี้.

3. คำสั่งซื้อ

ก่อนที่จะทำการส่งคำสั่งซื้อสำหรับการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์นี้ ท่านจะได้รับหน้าจอการยืนยันคำสั่งซื้อ (“ใบยืนยันคำสั่งซื้อ”) ที่ได้แสดงรายละเอียด หนึ่งในหลายๆสิ่ง ได้แก่ สินค้าที่ถูกสั่งซื้อ ราคาซื้อขาย และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บสำหรับการจัดส่งและค่าภาษี เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อของท่าน (โดยการกดที่ปุ่ม “ส่งคำสั่งซื้อ”) ให้ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นการตกลงทำคำเสนอซื้อจากท่านมายัง อัลโด้ ไทยแลนด์ สำหรับซื้อสินค้าตามที่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในใบยืนยันคำสั่งซื้อ ตามราคาและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอื่นๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้แสดงไว้ในใบยืนยันคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อของท่านจะยังไม่ผูกพัน อัลโด้ ไทยแลนด์ จนกว่า อัลโด้ ไทยแลนด์ จะยอมรับคำสั่งซื้อ หลักฐานการยอมรับคำสั่งซื้อจาก อัลโด้ ไทยแลนด์ คือ อีเมลจาก อัลโด้ ไทยแลนด์ ที่ระบุว่า คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยอมรับแล้ว

ผู้ซื้อรับรองและตกลงว่า ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น มิได้สั่งซื้อเพื่อนำไปขายต่อหรือจัดจำหน่ายหรือส่งออก ผู้ซื้อจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ อัลโด้ ไทยแลนด์ และกระทำการใดๆเพื่อไม่ให้ อัลโด้ ไทยแลนด์ ต้องเสียหายจากความสูญเสีย ค่าเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่ายและเงินที่ต้องจ่ายใดๆอันเกิดจากการผิดสัญญาข้อนี้

4. การยกเลิก

อัลโด้ ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการจำกัดปริมาณ การยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน และการปฏิเสธหรือการยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ตามดุลพินิจของบริษัทฯแต่เพียงฝ่ายเดียว แม้ว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวจะได้ถูกส่งมายังบริษัทฯแล้ว และไม่ว่าคำสั่งซื้อของท่านจะได้รับการยืนยันแล้วหรือไม่ก็ตาม และแม้กระทั่งได้มีการหักบัตรเครดิตของท่านเพื่อชำระค่าสินค้าแล้วก็ตาม ในกรณีที่คำสั่งซื้อของท่านได้ถูกยกเลิกหลักจากที่ได้ดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว อัลโด้ ไทยแลนด์ จะทำการคืนค่าสินค้าให้แก่ท่านเต็มจำนวน

5. ราคา

ราคาที่กำหนดไว้ทั้งหมดเเป็นราคาขายในสกุลเงินบาทไทย ถึงแม้ว่า อัลโด้ ไทยแลนด์ จะมุ่นมั่นในการให้ข้อมูลและราคาสินค้าที่ถูกต้อง ก็อาจจะยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ อัลโด้ ไทยแลนด์ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหลายเกี่ยวกับราคาสินค้าและรายละเอียดของสินค้า และเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อัลโด้ ไทยแลนด์ ไม่สามารถยืนยันราคาสินค้าได้จนกว่าท่านจะได้ทำการส่งคำสั่งซื้อสำหรับสินค้านั้นๆ โดยที่ไม่เป็นการจำกัดการบังคับใช้หลักเกณฑ์ทั่วไปในหมวด 4 ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในกรณีที่ราคาหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า (ตามที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.aldo.co.thและ/หรือในใบยืนยันคำสั่งซื้อ) นั้นไม่ถูกต้องเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในส่วนของราคาหรือรายละเอียดของสินค้า อัลโด้ ไทยแลนด์ มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน โดยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่ว่าจะเป็นเวลาก่อนหรือภายหลังที่ อัลโด้ ไทยแลนด์ ได้ยอมรับคำสั่งซื้อไปแล้วหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา อัลโด้ ไทยแลนด์ จะยกเลิกคำสั่งซื้อและทำการคืนเงินต่างๆที่ได้รับมาแล้วให้แก่ท่าน จากนั้นบริษัทฯจะติดต่อไปยังท่านเพื่อขอให้ท่านส่งคำสั่งซื้อใหม่สำหรับสินค้านั้น ๆ ในราคาที่ถูกต้อง

6. เงื่อนไขการชำระเงิน

อัลโด้ ไทยแลนด์ จะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขในการชำระเงินตามดุลยพินิจของ อัลโด้ ไทยแลนด์ แต่เพียงฝ่ายเดียว การชำระเงินจะต้องกระทำโดยผ่านทางบัตรเครดิต เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก อัลโด้ ไทยแลนด์ ให้สามารถทำการชำระเงินด้วยวิธีอื่นที่ได้จัดเตรียมไว้ก่อนได้ การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตจะถือว่าได้ชำระแล้วเมื่อได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินที่ได้ออกบัตรเครดิตนั้นๆ

7. สินค้าที่วางจำหน่าย

สินค้าที่วางจำหน่ายบางชนิดอาจมีจำนวนจำกัด และสินค้าอาจมิได้มีพร้อมที่จะจัดส่งได้ในทันที อัลโด้ ไทยแลนด์ อาจทำการปรับปรุงคลังสินค้าหรือลบสินค้าบางรายการออกในเวลาใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ อัลโด้ ไทยแลนด์ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านตามคำสั่งซื้อสินค้าเนื่องจากไม่มีสินค้า อัลโด้ ไทยแลนด์ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล และคำสั่งซื้อสินค้าของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติสำหรับสินค้าที่ไม่มีจำหน่ายนั้น ทั้งนี้ (โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯเพียงฝ่ายเดียว) อัลโด้ ไทยแลนด์ อาจติดต่อไปยังท่านเพื่อให้ท่านสามารถรักษาสถานะคำสั่งซื้อได้โดยการแก้ไขเวลาการจัดส่งสินค้าเป็น “เมื่อสินค้านั้นพร้อมจำหน่ายอีกครั้ง”

สินค้าที่พร้อมจำหน่าย และ/หรือ พร้อมที่จะทำการจัดจำหน่ายโดย อัลโด้ ไทยแลนด์ นั้นเป็นสินค้าที่วางจำหน่ายสำหรับการจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น

8. การจัดส่ง ภาษี

อัลโด้ ไทยแลนด์ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่านตามวิธีการจัดส่งที่ท่านเลือกและที่อยู่จัดส่งตามที่ท่านได้ระบุไว้ในใบยืนยันคำสั่งซื้อ อัลโด้ ไทยแลนด์ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำหน้าที่ในการจัดส่งสินค้า บริษัทขนส่งซึ่งเป็นบุคคลที่สามนั้นมีหน้าที่จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นพื้นที่ควบคุมที่ไม่อยู่ในขอบเขตการให้บริการของบริษัทขนส่ง) เวลาในการจัดส่งสินค้าที่ อัลโด้ ไทยแลนด์ ระบุ เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น อัลโด้ ไทยแลนด์ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้า

นอกเสียจากว่าจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ราคาที่กำหนดไว้ เป็นราคาที่ไม่รวมค่าบริการในการจัดส่งสินค้าและค่าดำเนินการอื่น ๆ และ (ในบางกรณี) ภาษีการขายของรัฐบาลกลางและรัฐ โดยภาษีที่ต้องชำระและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะแสดงให้เห็นแยกออกจากกันอยู่ในใบยืนยันคำสั่งซื้อ ท่านมีหน้าที่ในการรับผิดชอบชำระภาษีการขาย ภาษีการใช้ ภาษีการขายและการบริการ และค่าภาษีอากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อนั้น ๆ

ค่าภาษีจะคำนวนตามสถานที่ที่จัดส่งสินค้า และ/หรือสถานที่ที่ได้รับสินค้าตามที่ท่านได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน โดยหากมีกฎหมายกำหนด จะมีการคำนวนภาษีการขายสำหรับค่าจัดส่งสินค้าและค่าดำเนินการด้วย ในกรณีที่ท่านต้องการคืนสินค้าเพื่อทำการขอคืนเงิน ท่านจะได้รับคืนภาษีการขายที่ท่านชำระมาแล้วสำหรับภาษีการขายสินค้า อย่างไรก็ดี ท่านจะไม่ได้รับภาษีการขายในส่วนของค่าจัดส่งสินค้าและค่าดำเนินการคืน เพราะค่าจัดส่งสินค้าและค่าดำเนินการนั้นไม่สามารถทำการขอคืนได้เมื่อสินค้าได้ถูกจัดส่งออกไปแล้ว

9. กรรมสิทธิ์ ความเสี่ยงในการสูญหาย

สินค้าทั้งหมดที่สั่งซื้อจาก อัลโด้ ไทยแลนด์ จะถูกจัดส่งไปยังท่านโดยบริษัทขนส่งซึ่งเป็นบุคคลที่สามตามสัญญาขนส่ง ในการดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่านอาจถูกกระทบโดยเหตุการณ์หลายอย่างซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ อัลโด้ ไทยแลนด์ หลังจากที่สินค้าได้ส่งออกไปจากสถานที่ของบริษัทฯแล้ว อัลโด้ ไทยแลนด์ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้า อย่างไรก็ตาม อัลโด้ ไทยแลนด์ จะพยายามให้ความร่วมมือกับท่านอย่างดีที่สุดเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าการจัดส่งจะเป็นไปอย่างราบรื่น

10. การคืนสินค้า

ให้ใช้ “นโยบายการคืนสินค้า” ของ อัลโด้ ไทยแลนด์ บังคับใช้กับการคืนสินค้าทั้งหมด ให้ข้อกำหนดในนโยบายการคืนสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงซื้อขายนี้โดยการอ้างอิง ทั้งนี้ อาจมีข้อจำกัดบางประการใช้บังคับด้วย

11. การยกเว้นในการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

เว้นเสียแต่ว่าจะได้ระบุไว้ชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ อัลโด้ ไทยแลนด์ ไม่รับรอง รับประกัน หรือตกลงกับเงื่อนไขอื่นใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าจะตามกฎหมายกำหนดหรือโดยประการอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในเรื่องของ การรับประกันว่าธุรกรรมจะเกิดขึ้นโดยไม่มีการรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย ความเหมาะสมสำหรับการขาย คุณภาพ กรรมสิทธิ์ ความทนทาน ความเหมาะสม ความไม่เป็นการละเมิด หรือ ความเหมาะสมสำหรับการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเจรจาตกลงกันหรือธรรมเนียมการค้า

ในว่าในกรณีใดก็ตาม อัลโด้ ไทยแลนด์ ไม่มีหน้าที่จะต้องรับผิดต่อค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายตามธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น (incidental damages) หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องมา (ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง)(consequential damages) ไม่ว่าเหตุจะเกิดจากเหตุประการใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร เงินสะสม การไม่สามารถใช้งานได้ หรือความไม่พร้อมใช้งานของสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงทรัพยากร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (router) ข้อมูลที่จัดเก็บ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ค่าเสียหายที่คํานวณเป็นเงินไม่ได้  หรือค่าเสียหายทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจาก สินค้าของ อัลโด้ ไทยแลนด์ หรือเหตุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือธุรกรรมที่ได้ทำบนหรือจากเว็บไซต์ www.aldo.co.th. ถึงแม้ว่า อัลโด้ ไทยแลนด์ หรือตัวแทนตามกฎหมาย ผู้รับจ้าง และลูกจ้างคนหนึ่งคนใดของ อัลโด้ ไทยแลนด์ จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าเสียหายหรือข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้วก็ตาม

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของ อัลโด้ ไทยแลนด์ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การผิดสัญญา ความประมาท ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเหตุอื่นใด) จะไม่มากไปกว่าจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระไปแล้วสำหรับสินค้าชิ้นที่ทำการสั่งซื้อภายใต้ข้อตกลงนี้และที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง อัลโด้ ไทยแลนด์ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อท่านสำหรับความเสียหายหรือการสูญหายซึ่งเกิดจากไวรัส ความเสียหายของข้อมูล การส่งข้อความที่ล้มเหลว ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดหรือปัญหาในการส่งผ่าน ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้รับจ้างของ อัลโด้ ไทยแลนด์ เส้นทางหลักของอินเทอร์เน็ต (internet backbone) บุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้จัดหาสินค้าหรือให้บริการ ความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดจากตัวท่าน หรือพนักงานหรือตัวแทนหรือผู้รับจ้างช่วงของท่าน หรือในกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างวิญญูชนของ อัลโด้ ไทยแลนด์

เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความข้อสัญญาของหมวดนี้ อัลโด้ ไทยแลนด์ จะรวมถึง บริษัทในเครือของ อัลโด้ ไทยแลนด์ และกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และผู้รับจ้างของบริษัทในเครือของ อัลโด้ ไทยแลนด์

ข้อสัญญาในหมวดนี้จะยังมีผลบังคับใช้แม้ว่าข้อตกลงซื้อขายจะได้ถูกบอกเลิกหรือหมดอายุไปแล้วก็ตาม

12. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงซื้อขายนี้ถูกควบคุมและดำเนินงานโดย อัลโด้ ไทยแลนด์ และธุรกรรมที่ทำบนหรือทำจากข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาท ข้อถกเถียง หรือข้อโต้แย้งทั้งหลาย ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงซื้อขายจะต้องทำการไกล่เกลี่ยและแก้ปัญหาเป็นการภายในระหว่างคู่สัญญาก่อน คู่สัญญาตกลงที่จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยภายในระหว่างคู่สัญญาด้วยเจตนาสุจริต ข้อพิพาท ข้อถกเถียง หรือข้อโต้แย้งทั้งหลายจะต้องนำขึ้นสู่ศูนย์การประนอมข้อพิพาทแห่งประเทศไทยภายใน 7 (เจ็ด) วัน ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยภายในระหว่างคู่สัญญานั้นไม่ประสบผลสำเร็จ คู่สัญญาต่างตกลงที่จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยด้วยเจตนาสุจริตและรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้จากผลการระงับข้อพิพาท คู่สัญญาตกลงกันอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่นำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ(the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) มาใช้บังคับแก่กรณี


Last update: March 2, 2018