นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อยึดมั่นของบริษัทฯในเรื่องความเป็นส่วนตัว

บริษัท มอนเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  0115549004479 (“อัลโด้ ไทยแลนด์”) ให้ความสำคัญกับลูกค้า และเคารพต่อความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย” นี้) ระบุข้อมูลเฉพาะตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมจากท่าน วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการที่บริษัทฯนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้และเมื่อไหร่ที่บริษัทฯอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม นโยบายนี้จะอธิบายถึงทางเลือกที่ท่านจะสามารถกำหนดเกี่ยวกับการที่บริษัทฯจะเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย อัลโด้ ไทยแลนด์จะไม่เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีอื่นใดซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายนี้

ในการเข้าถึงเว็บไซต์ www.aldo.co.th และ/หรือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในนโยบายของอัลโด้ ไทยแลนด์ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายของบริษัทฯในอนาคต บริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าและผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายดังกล่าวโดยการประกาศนโยบายที่เปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การที่ท่านยัง(คงเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.aldo.co.th หลังจากที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายของบริษัทฯแล้ว จะถือว่าท่านยอมรับและต้องผูกพันตามนโยบายของบริษัทฯที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว หากท่านไม่ได้เข้าใช้เว็บไซต์ www.aldo.co.th หลังจากที่นโยบายของบริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงแก้ไข แต่ก็มิได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายใต้นโยบายเดิมของบริษัทฯก่อนที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ท่านมีหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบนโยบายและการแก้ไขนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯอาจให้ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน บริการและเครื่องมือของบริษัทฯ ผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ โทรศัพท์มือถือ ไอแพด (iPad)) ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ บทบัญญัติของนโยบายนี้ใช้กับการเข้าถึงและการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกประเภท นโยบายนี้ให้ใช้บังคับกับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย การที่ท่านใช้งานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถือว่าท่านได้อนุญาตบริษัทฯโดยชัดแจ้งและยินยอมให้บริษัทฯเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ และโอน (หากมีความจำเป็นอันควรแก่เหตุ) ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทที่เป็นตัวกลางของบริษัทฯ และนิติบุคคล/บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามวัตถุประสงค์อันชอบธรรมและสมเหตุสมผล กล่าวคือ ให้นิติบุคคล/บุคคลเหล่านั้นเก็บ และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างผู้มีความรับผิดชอบ..เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบริษัทฯบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกส่งไปยัง โปรแกรมให้บริการพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลของ AWS (AWS servers) ซึ่งติดตั้งอยู่ในระบบคลาวด์ (Cloud)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

อัลโด้ ไทยแลนด์ เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดบ้าง

บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเมื่อท่านบันทึกหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ ผ่านการกระทำต่าง ๆ เช่น การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน การเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ www.aldo.co.thในฐานะผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนแล้ว การค้นหาสินค้า การสั่งซื้อสินค้า การให้ข้อมูลส่วนบุคคลในบัญชีผู้ใช้งานของท่าน (ท่านอาจมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่งบัญชี หากท่านใช้อีเมลมากกว่าหนึ่งอีเมลในการซื้อสินค้ากับบริษัทฯ) การสื่อสารกับบริษัทฯผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ หรือโดยวิธีอื่นๆ หรือผ่านทางแบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการตอบแบบสอบถาม ไม่ว่าจะทำทางออนไลน์หรือผ่านทางหน้าร้านค้าใดร้านค้าหนึ่งของบริษัทฯ โดยผ่านการกระทำข้างต้นนี้ ท่านอาจเป็นผู้นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน ชื่อผู้รับสินค้า รวมถึง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลผู้รับสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่สนใจ และข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน และในเฉพาะบางกรณี ความคิดเห็น และความสนใจเฉพาะตัว เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯอาจทำการรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติและเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log file) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลของโปรแกรมค้นดู (browser) ผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต (ISP) ระบบปฏิบัติการ หมายเลขชุดโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IP address) หรืออุปกรณ์/ระบบอื่นๆที่ใช้ระบุตัวอุปกรณ์ ตำแหน่งที่ตั้ง และ วันที่/เวลา

เว็บไซต์ของ อัลโด้ ไทยแลนด์ จัดทำไว้เพื่อการเข้าใช้งานสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น อัลโด้ ไทยแลนด์ไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ควรเข้าใช้งานเว็บไซต์ของอัลโด้ ไทยแลนด์ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่อัลโด้ ไทยแลนด์

อัลโด้ ไทยแลนด์ เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง

อัลโด้ ไทยแลนด์ เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการ (ก) ประมวลผลคำสั่งซื้อสินค้าของท่านและเพื่อการตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะของคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน (ข) ส่งสินค้าที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อให้แก่ท่าน หรือเพื่อนหรือญาติของท่าน หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับท่าน (ค) คงความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการคัดสรรโดยอ้างอิงจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างต่อเนื่อง (ง) ติดต่อสื่อสารกับท่าน (ผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์หรือช่องทางอื่น) และนำเสนอโปรโมชั่นและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า บริการ การสำรวจ การประกวด โปรโมชั่น และข้อเสนอพิเศษของบริษัทฯแก่ท่าน (จ) ช่วยให้บริษัทฯเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความชอบในการสั่งซื้อสินค้าของท่าน และ (ฉ) วิจัยด้านการตลาดและผลการดำเนินงาน ช่วยบริษัทฯในประเมินวิธีที่บริษัทฯให้บริการแก่ลูกค้า ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯและช่วยบริษัทฯในการพัฒนาการนำเสนอสินค้ารวมถึงการตอบสนองประสบการณ์ในการสั่งซื้อสินค้า ดังที่จะได้กล่าวต่อไปในนโยบายนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดหรือโปรโมชั่นต่างๆ ได้เสมอ

อย่างไรก็ตาม หากท่านเป็นลูกค้าผู้เป็นสมาชิกเอ-ลิสต์ (A-List) ของอัลโด้ ไทยแลนด์ ท่านจะยังคงได้รับการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ๆ ผ่านทางอีเมล หรือข้อความสั้น เกี่ยวกับสถานะความเป็นสมาชิกของท่านถึงแม้ว่าท่านจะได้ทำการยกเลิกการรับข่าวสารเอ-ลิสต์แล้วก็ตาม เว้นแต่ท่านจะได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกโครงการลูกค้าประจำ (Loyalty Program) โดยทำการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่อีเมล THAILAND@aldointernational.com.

อัลโด้ ไทยแลนด์ เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามหรือไม่?

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆถูกเก็บรวบรวมมา เว้นเสียแต่ท่านจะได้ให้ความยินยอมไว้แล้วหรือเป็นการจำเป็นหรือกฎหมายอนุญาต เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ บริษัทในเครือของอัลโด้ ไทยแลนด์ รวมถึงบริษัทผู้ให้ใช้สิทธิ บริษัท อัลโด้ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล มหาชน (Aldo Group International AG) และบริษัทในเครือของบริษัท อัลโด้ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล มหาชน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัทอัลโด้”) บริษัทฯอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ระบบคลังสินค้า สถาบันการเงิน หรือบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ ซึ่งช่วยในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (เช่น การตรวจจับการทำทุจริต การจัดโปรแกรมตอบแทนลูกค้า บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี การบริหารธุรกรรมทางการเงิน การบริการด้านการขนส่ง การคมนาคม การบริหารจัดการคำสั่งซื้อ และการบริการลูกค้า ฯลฯ) หรือตามที่จำเป็นในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะผ่านทางช่องทางร้านค้า เว็บไซต์ของบริษัทฯ แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือโดยวิธีอื่นใด ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯโดยชัดแจ้งให้บริษัทฯเปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ การที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทฯเข้าถึง/เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้น รวมถึงการยินยอมให้ผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ที่ และ/หรือเข้าถึงข้อมูลจากประเทศหรืออาณาเขตที่ตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทย เพื่อให้บริษัทฯสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาอย่าดำเนินการต่อหากท่านไม่ตกลงยินยอมตามเงื่อนไขการใช้งานที่กล่าวไว้ข้างต้นรวมถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

ในกรณีที่มีการขายกิจการทั้งหมด หรือการขายกิจการอย่างมีนัยสำคัญ หรือธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน บริษัทฯอาจทำการโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ซื้อหรือผู้จะซื้อ ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อประเมินข้อเสนอ หรือการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงานของธุรกิจที่จะเข้าซื้อ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆตามที่ได้ระบุในนโยบายนี้

บริษัทฯอาจทำการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่มิใช่บริษัทในเครือเพื่อทำการประมวลผล ซึ่งเป็นการประมวลผลตามสัญญาที่ระบุการห้ามหรือการจำกัดมิให้บุคคลที่สามทำการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล และระบุหน้าที่ในการจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามลักษณะความอ่อนไหวของข้อมูล

บริษัทฯอาจใช้บริการบริษัทโฆษณาอื่นซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือส่งโฆษณาเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทโฆษณาเหล่านี้อาจใช้ข้อมูล (ไม่รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หรือ เบอร์โทรศัพท์ของท่าน) การเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ของท่านเพื่อจัดทำโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของท่านให้แก่ท่าน

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอในกระบวนการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย และเท่าที่จำเป็นสำหรับการปกป้องรักษาทรัพย์สิน ผลประโยชน์และสิทธิของอัลโด้ ไทยแลนด์และบริษัทในเครือของอัลโด้ ไทยแลนด์

เว็บไซต์ของอัลโด้ ไทยแลนด์ อาจประกอบไปด้วยลิงค์ที่จะนำท่านไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ เว็บไซต์ดังกล่าวอาจดำเนินการขอและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเป็นอิสระ นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับบุคคลที่สามดังกล่าว และอัลโด้ ไทยแลนด์ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ การปฏิบัติ หรือการละเว้นการกระทำของบุคคลที่สาม และการที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ และ/หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจากเว็บไซต์นี้ ท่านได้ตกลงปลดเปลื้อง อัลโด้ ไทยแลนด์ จากความรับผิดชอบใดๆที่เกิดจากการกระทำ การปฏิบัติ หรือการละเว้นการกระทำของบุคคลที่สามนั้นๆ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

ท่านจะสามารถกำหนดทางเลือกในการรับโปรโมชั่นได้อย่างไร?

บริษัทฯมีความประสงค์จะติดต่อสื่อสารกับท่านเมื่อท่านต้องการได้รับการติดต่อสื่อสารจากบริษัทฯเท่านั้น หากท่านไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นจากบริษัทฯ หรือหากท่านไม่ต้องการที่จะให้บริษัทฯนำข้อมูลของท่านมาใช้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ในการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ท่านสามารถทำการยกเลิกการรับข่าวสารโดยการส่งอีเมลมายังบริษัทฯ ที่ THAILAND@aldointernational.com เพื่อขอยกเลิกการรับข่าวสาร หรือท่านสามารถเข้าสู่ระบบผ่านทางบัญชีผู้ใช้งานของท่าน (“บัญชีของฉัน”) เพื่อทำการยกเลิกการขอรับอีเมลเกี่ยวกับข้อเสนอ โปรโมชั่น หรือการจัดงานแสดงพิเศษ แต่ท่านจะยังคงได้รับการติดต่อสื่อสารจากบริษัทฯเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับสถานะการเป็นสมาชิกของท่าน

ท่านสามารถส่งอีเมลมายังบริษัทฯที่ THAILAND@aldointernational.com เพื่อขอความช่วยเหลือ

กรุณาใส่ ชื่อ-สกุล ของท่านและอีเมลที่ท่านใช้ในการลงทะเบียน หรือใช้ในการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ บริษัทฯอาจใช้เวลาดำเนินการตามคำร้องขอยกเลิกการรับข่าวสารของท่านถึง 2 สัปดาห์ ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าวนั้น ท่านอาจจะยังได้รับการติดต่อสื่อสารจากทางอัลโด้ ไทยแลนด์ หรือบริษัทในเครือของอัลโด้ ไทยแลนด์

คุกกี้คืออะไร และอัลโด้ ไทยแลนด์ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์อย่างไร?

บริษัทฯอาจใช้คุกกี้เพื่อจดจำข้อมูลความชอบและกิจกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.aldo.co.th ของท่าน โดยคุกกี้นี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งจากเว็บไซต์ไปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้จะคอยจดจำสิ่งที่ท่านชอบเพื่อให้การเยื่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งต่อไปของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุกกี้อาจจดจำข้อมูลหลายประเภท รวมถึง จำนวนครั้งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลในการลงทะเบียน และจำนวนครั้งที่ท่านได้เข้าดูในหน้าหนึ่งหน้าใดหรือสิ่งอื่นๆบนเว็บไซต์ การใช้งานคุกกี้นั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของเว็บไซต์รายใหญ่เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของเว็บไซต์ให้ดีที่สุด โปรแกรมค้นดู (browser) ส่วนใหญ่จะออกแบบมาเพื่อให้ยอมรับคุกกี้ แต่ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้กีดกันคุกกี้ได้โดยง่ายเช่นกัน โปรดอ่านในแฟ้มเอกสารการขอความช่วยเหลือจากโปรแกรมค้นดู (browser) ของคุณเพื่อศึกษาในรายละเอียดว่าการกีดกันคุกกี้ การที่ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าได้รับคุกกี้ และการกีดกันคุกกี้อย่างสิ้นเชิงนั้นทำอย่างไร ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ (“opt-out”) ผ่านทางลิงค์ต่อไปนี้ networkadversing.org/choices/ ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่า ท่านจะไม่สามารถใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ได้หากท่านไม่ยอมรับการติดตั้งคุกกี้ และท่านผู้ใช้จะสูญเสียประโยชน์บางประการที่มีบนเว็บไซต์นั้น

ท่านจะทำการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถอนความยินยอม หรือสอบถามข้อสงสัย หรือร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้และการดำเนินการด้านความเป็นส่วนตัวของ อัลโด้ ไทยแลนด์ ได้อย่างไร?

อัลโด้ ไทยแลนด์ จะทำให้เป็นที่แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯจัดเก็บจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลนั้นถูกเก็บมาเพื่อใช้ ท่านมีสิทธิที่จะขอเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคลของท่านที่ทางบริษัทฯเก็บรวบรวม สำหรับการยื่นคำขอดังกล่าวหรือหากท่านมีคำถาม หรือต้องการที่จะร้องเรียนเรื่องใดๆเกี่ยวกับนโยบายนี้ และการดำเนินการในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของอัลโด้ ไทยแลนด์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครอง ข้อมูล เป็นหนังสือไปที่ THAILAND@aldointernational.com.

หากท่านยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ โปรดทราบว่าท่านสามารถที่จะถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลาโดยการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ตามที่ได้ระบุไว้ด้านบน

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้นานเท่าใด?

บริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นและสมเหตุสมผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ หรืออาจเก็บไว้นานกว่านั้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

มาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างไร?

บริษัทฯใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้เป็นที่แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และปลอดภัยจากการสูญหายหรือการขโมย รวมถึงการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การทำสำเนา การใช้ หรือการปรับแต่ง ตามลักษณะความอ่อนไหวของข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลนั้นๆ และตามปัจจัยอื่นๆ นอกจากนี้ ลูกจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งการ หรือตัวแทนของอัลโด้ ไทยแลนด์ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบใดที่จะปลอดภัยอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น แม้ว่าทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการเพื่อทำให้ข้อมูลของท่านปลอดภัยแล้ว บริษัทฯไม่รับรอง และท่านไม่ควรคาดหวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการสื่อสารอื่นๆจะปลอดภัยไปตลอด

ความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบริษัทฯบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ บริษัทฯอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของท่านและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน รวมถึง ข้อมูลที่ใช้ในการระบุอุปกรณ์ (unique identifier) ของท่าน อัลโด้ ไทยแลนด์และผู้ให้บริการของอัลโด้ ไทยแลนด์ อาจใช้และเก็บข้อมูลนี้เพื่อที่จะให้บริการที่ต้องอาศัยฐานตำแหน่งที่ตั้งเพื่อให้บริการ การค้นหา และเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ อัลโด้ ไทยแลนด์ จะแจ้งเตือนลูกค้าที่ตกลงจะรับการแจ้งเตือนเท่านั้น อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้ท่านควบคุมหรือปิดบริการการแสดงตำแหน่งที่ตั้งในเมนู “การตั้งค่า” ของอุปกรณ์นั้น หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการปิดบริการการแสดงตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของท่าน บริษัทฯแนะนำให้ท่านติดต่อกับทางผู้ให้บริการโทรคมนาคมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆของท่าน